Accés al contingut Accés al menú de la secció
  Bloc estudis
Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Estudis universitaris  >  Màsters  >  Màster de formació del professorat

Màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes


Objectiu general

És un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

 

Accés al màster

Va adreçat a l'estudiant que ja tingui una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau superats i que vulgui ser professor/a d'ensenyament secundari o de formació professional. 

L'accés a les diverses especialitats docents d'aquest màster es realitza en funció de la titulació exigida per a l'ingrés als diferents cossos docents. Per tant, d'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament, que és qui gestiona l'accés a la borsa d'interins del professorat d'ensenyaments secundaris (ESO-batxillerat i formació professional), cal estar en possessió d'una titulació universitària idònia o concordant amb l'especialitat del màster a la que es vulgui accedir.

La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.

Podeu consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions al web del Departament d'Ensenyament.


També podeu consultar en aquest web les correspondències entre les especialitats del màster de formació del professorat i els estudis universitaris cursats, tant en el cas de les especialitats ESO-batxillerat  com de formació professional .

 

Preinscripció

El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es farà al portal http://accesnet.gencat.cat.

 

Dates 2014

Preinscripció: 8, 9 i 10 de setembre de 2014.
Assignació de places: 26 de setembre de 2014.
Matrícula: 29 i 30 de setembre de 2014.

 

Assignació de places

Per a l'adjudicació de places de les especialitats del màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, caldrà que els estudiants tinguin una titulació universitària concordant amb l'especialitat del màster.

La nota d'accés per a l'assignació de places serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

El càlcul de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es farà segons l'article 55.f del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles (aquest Reial decret modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, sobre les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial), i segons l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 15 de març de 2011.

 

Accés a l'especialitat de matemàtiques

En el cas de l'accés a l'especialitat de matemàtiques es farà una prova d’aptitud personal (PAP) dels sol·licitants. En quedaran exempts les titulacions que figuren en el quadre annex  i aquells que hagin cursat un mínim de 40 crèdits de matemàtiques en els seus estudis universitaris.

Per als estudiants que no estiguin exempts de la prova, la matrícula de la PAP es farà al portal http://accesnet.gencat.cat en el moment de formalitzar la preinscripció. Enguany aquesta prova serà gratuïta.

La prova (PAP) es realitzarà el dilluns 16 de setembre de 2013 a les 16:00h a la universitat Pompeu Fabra (Campus de la Ciutadella, edifici Roger de Llúria, aules: 40.010 i 40.012) i tindrà la consideració d’APTE/NO APTE.

El dilluns 9 de setembre de 2013 a les 17:00h es farà una sessió informativa a la universitat Pompeu Fabra, al campus de la Ciutadella, edifici Roger de Llúria, aula: 40.S02.

El mòdul comú (o genèric) de formació pedagògica es podrà fer amb caràcter presencial o bé virtual. Els estudiants hauran d’assenyalar la seva preferència en el moment de la matrícula; la qual es formalitzarà per ordre de nota d’admissió.

 

Acreditació del nivell de la tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià)

D'acord amb la normativa, en el moment de fer la preinscripció cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d'una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià. A diferència del què passa amb els estudiants amb títols de llicenciat anteriors a l'EEES, els estudiants que presentin un títol de grau expedit per alguna de les dotze universitats catalanes no caldrà que acreditin el nivell B1 d'una tercera llengua. Sí que caldrà, obligatòriament, acreditar el nivell B1 d'una de les quatre llengües esmentades quan el títol de grau hagi estat expedit per universitats de fora de Catalunya.

Els certificats vàlids per acreditar el coneixement requerit de l'idioma es mostren a la Taula d'equivalències  entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per a accedir al màster de professorat. 

Per acreditar el nivell B1de la tercera llengua exigit per entrar al màster, a més de les titulacions especificades a la taula d'equivalències entre els nivells del MECR i els certificats reconeguts per accedir al màster de professorat, s'admetran també les certificacions següents:

1. Titulacions d'universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
2. Certificat d'assoliment d'ensenyaments secundaris expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
3. Titulació d'una filologia, traducció i interpretació o equivalent, en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
4. Certificació d'haver cursat almenys el 10% d'assignatures d'estudis universitaris (grau, màster o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
5. Certificats d'assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors, expedits per les escoles d'idiomes de qualsevol universitat espanyola.

 

Acreditació de les llengües oficials (català i castellà)

L'estudiant estranger haurà d'acreditar que té coneixements de català i de castellà a un nivell mínim de B1 en el moment de realitzar la preinscripció, i haurà d'assolir un nivell de suficiència de les dues llengües (nivell B2) en finalitzar el màster.

Podeu consultar les equivalències entre les acreditacions del nivell B1 de llengua catalana i els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística a la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

També podeu consultar la Taula d'acreditacions de coneixements de castellà.

 

Durada del màster

60 crèdits ECTS durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'imparteixi.

 

Pràcticum

Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) no podran realitzar el pràcticum al seu centre i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.

 

Especialitats del màster

Es poden consultar a la taula següent: Distribució de les especialitats del màster.

 

Organització de la docència

Cada universitat determinarà els horaris, els grups, les especialitats i altres especificacions acadèmiques.

 

Sortides professionals

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

 

Universitats participants

Aquestes universitats organitzen de manera coordinada el màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Trobareu informació sobre aquest màster en particular a la pàgina web de cada universitat.


 

Normativa de referència sobre el màster de formació del professorat


 
Data d'actualització: 11.04.2014
Avís legal | Sobre el web | Accessibilitat | © Generalitat de Catalunya