Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  >  Reial decret llei 3/2012, de 10...
Dilluns, 13 de febrer de 2012

Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral


En el BOE d’11 de febrer s’ha publicat el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, en virtut del qual es modifiquen les següents normes amb rang de llei:
-Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
-Reial decret llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció per desocupació.
-Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
-Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació.
-Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.
-Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació.
-Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació.
-Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat.
-Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat.
-Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
-Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
-Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Entre d’altres, el Reial decret llei 3/2012 suposa reformes en:
-Qüestions referents al règim de les Empreses de Treball Temporal (ETT’s).
-Algunes modalitats contractuals: contractes formatius, indefinits, a temps parcial...
-Formació professional.
-Bonificacions empresarials per a la contractació en certs supòsits.
-Condicions laborals: classificació professional, temps de treball, mobilitat funcional i geogràfica, modificacions substancials del contracte de treball, suspensió i extinció del contracte laboral...
-Negociació col·lectiva i convenis col·lectius: àmbit d’aplicació, contingut, vigència...
-L’atribució de competències entre els òrgans de la jurisdicció social, i altres qüestions relacionades amb els processos davant d’aquests òrgans.