Accés al contingut Accés al menú de la secció
Parc Natural de Aiguamolls de l'Empordà
Parcs de Catalunya  >  Aiguamolls de l'Empordà  >  Coneixeu-nos  >  Òrgans rectors i de participació

Òrgans rectors i de participació

L'article  6  de  la  Llei  21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals  d'interès  nacional  i  de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà, va crear la Junta de protecció dels Aiguamolls de l'Empordà com a òrgan rector de l'espai protegit.

Les   atribucions   de   la  Junta  de  protecció  dels Aiguamolls  de  l'Empordà  van  ser  ampliades  pel  Decret 136/1984,  de  17  d'abril,  de  desplegament  de  la  Llei 21/1983,  de  28  d'octubre,  de  declaració  de   paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l'Empordà.

Posteriorment, el Decret 171/1986, de 5 de juny,  sobre òrgans  gestors  del  Parc  Natural i de les seves reserves naturals dels Aiguamolls de l'Empordà, va  desenvolupar la Llei pel que fa a la  Junta de protecció i va crear un Consell directiu de l'espai protegit.

Composició: D'acord amb el Decret 125/1992, d'11 de maig, sobre remodelació dels òrgans rectors del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la composició de la Junta de Protecció és la següent:

Membres:

- El President/a
- 3 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- 1 representant del Departament de Governació
- 1 representant del Departament de Cultura
- 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat
- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació
- 3 representants dels ajuntaments que tenen part del seu terme municipal inclòs al Parc Natural, designats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà
- 2 representants de les entitats i organitzacions professionals agràries amb incidència a la zona
- 1 representant dels propietaris dels terrenys inclosos al Parc Natural
- 2 representants de les associacions catalanes que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin com a finalitat la protecció de la natura i estiguin vinculades a la zona
- 1 representant del Consell Universitari de Catalunya
- 4 tècnics designats a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'hagin destacat en la defensa i l'estudi de la zona
- El Director/a del Parc Natural, que actuarà com a Secretari/ària de la Junta.

 

Art. 3.4 (DECRET 125/1992, d'11 de maig). Són funcions del Consell Directiu:
a) Elaborar les propostes del  programa  de  gestió  i  de pressupost anual.
b) Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del programa de gestió.
c) Emetre   els   informes   preceptius   sobre   plans, reglamentacions i obres que afectin l'espai protegit.
d) Les que delegui la Junta rectora.