Accés al contingut Accés al menú de la secció
Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. 2011-2012
Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu  >  Àrees d'actuació  >  Estudis del Consell  >  Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO. 2011-2012

Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO. 2011-2012


L'avaluació diagnòstica

D’acord amb la Llei orgànica d’educació (LOE) i amb el seu desenvolupament a Catalunya (decrets 142/2007 i 143/2007) i tal i com es preveu en les resolucions per a l’organització i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum.

L’avaluació diagnòstica és una avaluació de caràcter orientador i formatiu per als centres. No determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.

L’avaluació diagnòstica ha de permetre avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs de l’ESO.

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre als centres analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent dels primers cursos de cada etapa educativa per aconseguir la formació i els aprenentatges que estableix el currículum. Aquesta actuació en el camp de l’avaluació educativa ha d’esdevenir una eina útil per a l’avaluació formativa dels centres.

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per a l’administració i la correcció són externes. Això no obstant, l’administració, la correcció i l’anàlisi de resultats de les proves són a càrrec dels equips docents dels centres.

El curs 2011-2012 és el tercer que s’aplica l’avaluació diagnòstica.

 

Cursos en què s'apliquen les proves

Les proves s’administren a l’alumnat de cinquè d’educació primària i a l’alumnat de tercer d’ESO. D’aquesta manera s’assegura que en el moment de fer les proves, l’alumnat ha cursat íntegrament els aprenentatges previstos.

 

Dates d'aplicació

Les proves s’han d’aplicar entre els dies 17 i 28 d’octubre. Cada centre pot escollir els dies d’aplicació, segons les seves necessitats organitzatives.

El temps previst per a l’aplicació de cada un dels quaderns és d'una hora.

El centre decideix el dia o els dies concrets que es fan les proves, dins de la quinzena prevista. És important que tots els grups facin la mateixa prova simultàniament.

 

Estructura de les proves

Competència comunicativa lingüística
Hi ha un quadern independent per a cadascuna de les proves: la de llengua catalana, la de llengua castellana i la de la varietat aranesa de la llengua occitana, que només s’administra a l’Aran. A cada quadern hi ha:

  • dos textos escrits
  • preguntes de comprensió lectora sobre cada un dels textos
  • un exercici d’expressió escrita per a cada text

En la major part de les preguntes, cal triar la resposta correcta entre quatre opcions. Hi ha alguna pregunta de resposta oberta, en què cal escriure una resposta breu.

Competència matemàtica
La prova de competència matemàtica inclou activitats referides a:

  • numeració i càlcul
  • espai, forma i mesura
  • relacions i canvi
  • estadística i atzar (només a l'ESO)

Hi ha respostes que demanen triar la resposta correcta entre quatre. N'hi ha d'altres on s'ha de marcar si una afirmació és vertadera o falsa i d'altres de resposta oberta.
 

Criteris d'avaluació

Competència comunicativa lingüística

Comprensió lectora
S’avaluen:
-la interpretació del text
-l’organització de la informació
-la reflexió sobre el text
Expressió escrita
S’avaluen:
-la competència discursiva (l’ordre en l’exposició de les idees, la coherència i cohesió del discurs i l’adequació del registre a la situació comunicativa;
-la competència lingüística (el coneixement del lèxic, l’ortografia i les estructures morfosintàctiques bàsiques de la llengua);
-els aspectes formals (la presentació i la grafia).

Les preguntes amb què s’avaluen les capacitats de comprensió lectora es valoren amb 0 i 1 punts. La competència discursiva i lingüística es valoren entre 0 i 4 punts; els aspectes formals, amb 0 o 1 punt.

Competència matemàtica

Nombres i operacions
S’avaluen:
-la comprensió dels nombres i les diferents formes de representar-los;
-la interpretació del significat de les operacions;
-l'agilitat en el càlcul i la capacitat de fer estimacions raonables.
Relacions i canvi
S'avaluen:
-la comprensió i l'anàlisi de patrons i relacions;
-l'ús de models per represnetar les relacions;
-la utilització de models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives.
Espai, forma i mesura
S'avaluen:
-l'anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques;
-la utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes;
-la comprensió de les magnituds mesurables i de les unitats;
-l'aplicació de tècniques i instruments per mesurar.
Estadística i atzar (només a ESO)
S'avaluen:
-l'obtenció de conclusions i l'establiment de prediccions a partir de dades;
-la comprensió i l'aplicació de conceptes bàsics d'atzar.

Les respostes tancades es valoren amb O i 1 punts. Les respostes obertes es valoren amb 0, 1 i 2 punts.

 

Informació i documentació per als centres

Gestió de les proves

Abans d’accedir a l’aplicació informàtica per a la gestió de les proves que el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres educatius, la direcció ha de llegir atentament la guia de la prova d’avaluació diagnòstica. Més endavant, s’han de descarregar de l’aplicació els documents en PDF amb què es presenten els quaderns de les proves i les guies per a l’administració.

Podeu accedir a l'aplicació informàtica a l'apartat Enllaços relacionats. Gestió de les proves d'avaluació diagnòstica.

Un cop descarregats els fitxers, cal imprimir els quaderns de proves per a l’alumnat i les guies per a l’administració que siguin necessaris. Cal tenir cura que aquest material no estigui a l’abast de l’alumnat fins al moment de fer les proves.

Introduïdes les puntuacions de l'alumnat a l'aplicació informàtica, des del dia 28 d'octubre ja està disponible el mòdul d’anàlisi dels resultats. El Departament d’Ensenyament oferirà als centres el suport necessari per a la interpretació dels resultats de l’avaluació diagnòstica.

Dades de l’alumnat

Abans de la realització de les proves, es carrega a l’aplicació la llista de l’alumnat que, d’acord amb els registres informàtics del Departament d’Ensenyament, està matriculat a cinquè curs d’educació primària i a tercer curs de secundària. La direcció del centre ha de revisar i modificar, si cal, aquestes dades. Ha d'assignar, també, els alumnes a grups. D’aquesta manera queden preparats els formularis en què s’introdueixen els resultats de l’alumnat.

Atès que la correcció de resultats es fa al centre, no cal identificar l’alumnat que es trobi en circumstàncies especials.

Alumnat que fa la prova

La direcció del centre ha de decidir quines són les circumstàncies especials que eximeixen el seu alumnat de fer la prova i en quins casos cal fer una adaptació de la prova o de la correcció.

 

Unitats responsables

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
Direcció General d’Educació Infantil i Primària
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

Contacte

Avaluació diagnòstica d’educació primària: adiagnostica_primaria.ensenyament@gencat.cat

Avaluació diagnòstica d’educació secundària obligatòria: adiagnostica_secundaria.ensenyament@gencat.cat

 

Les proves aplicades el curs 2011-2012

Aquests són els quaderns de les proves aplicades en l'avaluació del curs 2011-2012 a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria.

També es pot accedir als criteris de correcció.


 

Proves aplicades en edicions anteriors

Aquests són els quaderns de les proves aplicades en l'avaluació dels cursos 2009-2010 i 2010-2011.

També es pot accedir als criteris de correcció.


 
Data d'actualització: 01.12.2011
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya | l'Agència de la Qualitat d'Internet