Accés al contingut Accés al menú de la secció
Departament educacio

Competències bàsiques

A Catalunya, la recerca en competències bàsiques va començar el 1997 amb la col·laboració duta a terme entre el Consell Superior d'Avaluació, la FREREF (Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Éducation et en Formation) i els organismes corresponents de les comunitats autònomes de Balears i Canàries. Es van identificar les competències bàsiques en quatre àmbits del currículum (el lingüístic, el matemàtic, el tecnicocientífic i el social) i un de nou (el laboral), que es va incloure atesa la necessitat de recollir un conjunt de competències de caràcter transversal, algunes de les quals tenien com a objectiu la preparació per a una incorporació immediata al món laboral. La recerca va concloure amb la publicació de la Identificació de les competències bàsiques en l'ensenyament obligatori (2000).

En el marc de la Conferència Nacional d'Educació 2000-2002 es va crear la secció VII amb el nom de Competències bàsiques. L'equip tècnic de la secció va perfilar la identificació de les competències bàsiques classificades en cinc àmbits en l'estudi anterior i en va establir la gradació entre primària i secundària. També es van formular pautes per a l'avaluació de cada competència. El resultat de la recerca es va publicar en l'apartat corresponent del volum Conferència Nacional d'Educació 2000-2002. Debat sobre el sistema educatiu català. Conclusions i propostes (2002).

A començaments del 2002 es va iniciar l'estudi d'identificació de les competències bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), en el qual van participar les comunitats autònomes d'Astúries, Castella-La Manxa, Balears, Canàries, Múrcia, País Basc i València (Aragó i La Rioja van intervenir en les fases inicials de l'estudi). La recerca va establir també la gradació de competències entre primària i secundària.


L'últim trimestre del 2002 es van començar també els estudis corresponents als àmbits dels ensenyaments artístics (música, visual i plàstica, dansa i teatre) i d'educació física, en col·laboració amb les comunitats de Múrcia i Balears. Les recerques van concloure amb la identificació de les competències bàsiques respectives, que es poden consultar en Estudi. Competències bàsiques en educació artística (2003) i Estudi. Competències bàsiques en educació física (2003).

La relació de totes les competències bàsiques en els àmbits en què han estat identificades fins ara (lingüístic, matemàtic, tecnicocientífic, social, laboral, de les TIC, educació artística, educació física) es pot consultar en el document Relació de competències bàsiques (2003).

Congrés de competències bàsiques. Barcelona 2003

Congrés de competències bàsiques. Barcelona 2003
Congrés celebrat a Barcelona els dies 26 i 27 de juny de 2003 per contrastar les opinions dels experts i presentar algunes experiències realitzades en el camp de les competències bàsiques. S'hi van inscriure unes 700 persones.

En el Congrés es van presentar quatre conferències, que van tractar el concepte de les competències des d'una perspectiva internacional i també l'aportació de Catalunya en el procés d'identificació i d'avaluació de les competències.

Es van presentar ponències i experiències corresponents als vuit àmbits en què s'havia organitzat el Congrés (àmbit artístic, d'educació física, de les TIC, laboral, lingüístic, matemàtic, social i tecnicocientífic).

En les ponències, dos autors per cada àmbit van exposar les reflexions fetes en el procés seguit per identificar les competències bàsiques i per a la seva avaluació. En el bloc de les experiències, se'n van presentar 34, que havien estat seleccionades pel comitè científic d'entre les que havien estat lliurades en el seu moment a l'organització. Tant en les sessions de les ponències com en les de les experiències, uns relators i relatores van fer una síntesi dels debats que van tenir lloc en cada àmbit.


Avaluació de les competències bàsiques

Les competències bàsiques s'avaluen des de l'any 2001 amb unes proves elaborades per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, en el marc més general de l'avaluació de centres. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu avalua cada any una mostra representativa d'alumnes i centres.

  • 2001. Competències bàsiques 10 anys (Cb 10). S'avaluen les competències en diferents àmbits: lingüístic, matemàtic, social i científic.
  • 2002. Competències bàsiques 14 anys (Cb 14). S'inclou l'avaluació de les competències bàsiques en TIC.
  • 2003. Cb 10. S'inclou l'avaluació de les competències bàsiques en l'àmbit artístic.
  • 2004. Cb 14. S'avaluen tots els àmbits avaluats en els cursos anteriors.
  • 2005. Cb 8-10-12. Es focalitza l'avaluació en l'àmbit matemàtic.En la publicació d'aquest any i en les posteriors s'amplia l'apartat d'orientacions per a la millora.
  • 2006. Cb 14. Es focalitza l'avaluació en l'àmbit matemàtic.
  • 2007. Cb 10. Es focalitza l'avaluació en l'àmbit lingüístic.
Data d'actualització: 13.12.2007
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya | l'Agència de la Qualitat d'Internet