Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic
Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Relacions laborals  >  Representants / Eleccions sindicals  >  Eleccions sindicals  >  Descripció del procés d'eleccions sindicals

Descripció del procés d'eleccions sindicals

Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s'elegeixen els representants dels treballadors/ores al centre de treball, cada quatre anys.

Els treballadors/ores de l'empresa o centre de treball amb una antiguitat mínima d'un mes poden participar en el sufragi que és lliure, personal, secret i directe per escollir els seus representants. Aquests han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de 6 mesos com a mínim a l'empresa (llevat de les activitats en què, per mobilitat del personal, es pacti en el conveni col·lectiu un termini inferior amb el límit mínim de 3 mesos d'antiguitat).

D'acord amb el dimensionament de la plantilla de l'empresa, s'escolliran delegats/ades de personal o comitè d'empresa, segons l'escalat següent:

Delegats/ades:

  • Fins a 30 treballadors/ores: 1
  • De 31 a 49 treballadors/ores: 3


Comitè d'empresa
:

  • De 50 a 100 treballadors/ores: 5 membres
  • De 101 a 250 treballadors/ores: 9 membres
  • De 251 a 500 treballadors/ores: 13 membres
  • De 501 a 750 treballadors/ores: 17 membres
  • De 751 a 1.000 treballadors/ores: 21 membres
  • De 1.000 en endavant: 2 més per cada 1.000 treballadors/ores o fracció, amb un màxim de 75 representants.


La manera d'iniciar les eleccions sindicals és a través del preavís, que es presenta a l'oficina pública de registre. El preavís és la decisió o acord del sindicat o dels treballadors/ores de convocar i celebrar eleccions en una empresa o en un centre de treball o en diversos centres o en tots els de l'empresa, mitjançant el qual s'exterioritza la decisió de convocar eleccions per al coneixement de l'empresari/ària, de la plantilla i de les altres persones interessades en les eleccions.

La mesa electoral és l'encarregada de vigilar tot el procés electoral, presidir la votació, realitzar l'escrutini, aixecar l'acta corresponent i resoldre qualsevol reclamació que es presenti. Està formada pel president/a, que ha de ser el treballador/ora de més antiguitat a l'empresa, i dos vocals, que han de ser els electors/ores de més i menys edat, respectivament. El més jove actua com a secretari o secretària.

Un cop la mesa electoral ha proclamat els candidats/ates definitivament, els promotors/ores de les eleccions, els presentadors/ores de candidats/ates i els candidats/ates poden efectuar la propaganda electoral fins al dia anterior a la votació.

Feta la votació, el president/a de la mesa o un altre membre d'aquesta, autoritzat pel President/a ha de presentar l'original de l'acta d'escrutini, junt amb les paperetes de vots nuls o impugnats pels interventors/ores, i l'acta de constitució de la mesa electoral, a l'Oficina Pública de Registre d'Eleccions Sindicals en el termini de 3 dies.

Excepte pel que fa a la resolució denegatòria del registre de les actes, totes les altres impugnacions en matèria electoral, s'han de tramitar conforme al procediment arbitral (article 76 de l'Estatut dels treballadors).


Informació addicional


Data d'actualització: 28.10.2010
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya