Accés al contingut Accés al menú de la secció
Capçalera Persones amb discapacitat

Graus de la situació de discapacitat

La valoració de la discapacitat s'expressa en percentatge i es realitza mitjançant l'aplicació del Reial decret 1971/199, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Són objecte de valoració les discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i de la comunicació i la parla que presenti la persona així com els factors socials complementaris relatius a l'entorn familiar, situació laboral, educativa i cultural que puguin dificultar la integració social.


Graus de discapacitat

Amb caràcter general, s'estableixen cinc categories o classes ordenades de discapacitat de menor a major percentatge, segons la importància de la deficiència i el grau de discapacitat que origina:

 • Grau  1: discapacitat  nul·la. El símptomes, signes i seqüeles són mínims i no justifiquen disminució de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària.
 • Grau  2: discapacitat lleu: El símptomes, signes i seqüeles justifiquen algunes dificultats per a realitzar les activitats de la vida diària però son compatibles amb la practica totalitat de les mateixes.
 • Grau 3: discapacitat moderada: El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària, essent independent en les activitats d'autocura.
 • Grau  4: discapacitat greu: El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar la majoria de les  activitats de la vida diària i pot estar afectada algunes de les activitats d'autocura.
 • Grau 5: discapacitat molt greu: El símptomes, signes i seqüeles impossibiliten la realització de les activitats de la vida diària.

Classes

 Els graus de discapacitat constitueixen patrons de referència per a l'assignació de percentatges de discapacitat . Aquest percentatges es determinen d'acord amb els criteris i classes que s'especifiquen en la normativa per a cadascuna de les deficiències.  Amb caràcter general s'estableixen 5 classes:

 • Classe I: Inclou les deficiències permanents que, tractades adequadament, no produeixen discapacitat. La qualificació  d'aquesta classe es 0%.
 • Classe II: Inclou les deficiències permanents que originen una discapacitat lleu. A aquesta classe correspon un percentatge  comprès entre l'1% i el 24%.
 • Classe III: Deficiències permanents que originen una discapacitat moderada.
  A aquesta classe correspon un percentatge  comprès entre el 25% i el 49.
 • Classe IV: Deficiències permanents que produeixen una discapacitat greu
  A aquesta classe correspon un percentatge  comprès entre el 50% i el 74.
 • Classe V: Inclou les deficiències permanents severes que originen una discapacitat molt greu. A aquesta categoria se l'assigna un percentatge del 75%.

Acreditar la condició de discapacitat

S'entén acreditada la condició legal de persones amb discapacitat quan aquesta arriba a un percentatge igual o superior al 33% de discapacitat, segons les taules de valoració recollides al Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.
Així mateix, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social estableix que es consideren persones amb discapacitat igual al 33%, a tots els efectes,  a les persones que tinguin reconeguda una pensió d'invalidesa permanent total, absoluta i gran invalidesa de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i als pensionistes i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda  una pensió de jubilació o de retir por incapacitat permanent per al servei  o inutilitat.Data d'actualització: 10.03.2014
Avís legal | Sobre gencat | Accessibilitat | © Generalitat de Catalunya