Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Oficina Virtual de Tràmits | Ciutadania | Tràmits
Inici  >  Per temes  >  Economia  >  Pagaments  >  Pagament als proveïdors...

Pagament als proveïdors mitjançant el fons de pagament a proveïdors (FPP). Fase 3. Tram 2

La Generalitat de Catalunya s'ha adherit  al Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers.

En compliment d’aquest Reial decret llei , tal com s’estableix en relació al tram 2 d’aplicació,  la Generalitat ha tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MIHAP) la relació de les factures vençudes, líquides i exigibles abans de 31 de maig de 2013 corresponents a l’article 3.1 apartats a, b, c, d, g, h i i d’aquest Reial decret llei.

Aquest segon tram inclou les factures derivades de les obligacions a què es fa referència en l’apartat següent.

A qui va dirigit?

A les persones creditores de les despeses següents:

  • Contractes d’obres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis públics, també en la modalitat de concessió, incloent-hi la subvenció que s’hagi pactat amb càrrec a la comunitat autònoma, serveis, subministraments, de col·laboració entre el sector públic i el privat, i els contractes privats de creació, interpretació artística i literària o espectacles, d’acord amb allò que preveu el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 
  • els contractes previstos a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, referent a procediments de contractació en el sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals; 
  • els contractes d’arrendament sobre béns immobles; 
  • les subvencions atorgades en el marc de la contractació pública, en concepte bonificació de les tarifes que han pagat les persones usuàries per utilitzar un bé o servei, en la part que finança la comunitat autònoma; 
  • les encomanes de gestió, quan l’entitat encomanda té atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració i no queda inclosa en la definició de comunitat autònoma en l’àmbit del seu subsector; 
  • les concessions administratives; 
  • les indemnitzacions per expropiacions que reconeix una resolució judicial ferma pel concepte ja liquidat judicialment, sempre que l’Administració sigui la beneficiària de l’expropiació.
 
Aquest tràmit es pot trobar a:
Data actualització: 17.10.2013
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya