Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de la producció agroalimentària ecològica (PAE)

Formació


Tècnic en producció agroecològica

El 20 de novembre de 2009 es va publicar el Reial Decret 1633/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'establia el títol de Técnic en Producció Agroecològica i es fixàven els seus ensenyaments mínims.

Aquesta titulació forma part del nou Catàleg nacional de qualificacions professionals desenvolupat com a conseqüència de la publicació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que preveu que el Govern espanyol, prèvia consulta a les comunitats autònomes, establirà les titulacions corresponents als estudis de formació professional, així como els aspectes bàsics del currículum de cadascuna d'elles.

En aquests moments, els centres de capacitació agrària de Manresa i d'Alfarràs, així com l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus, ofereixen aquesta titulació.


 

Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica

La producció agrària ecològica és un sistema de producció que es fonamenta en una gestió sostenible de les activitats agrícoles i pecuàries, així com de les empreses d'elaboració i comercialització que intervinguin en l'obtenció de productes que utilitzin les indicacions protegides de l'agricultura ecològica en l'etiquetatge dels productes agroalimentaris obtinguts.

El Regalment (CEE) 2092/91 estableix unes normes de producció que han d'aplicar tots els operadors, el compliment de les quals ha de ser verificat per una autoritat o organisme de control. Per a poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses al sistema d'agricultura ecològica, cal disposar d'uns coneixements bàsics d'aquesta normativa específica, així com dels requisits de control que comporta.

Per tots aquests motius s'ha establert un curs formatiu adreçat a tots es titulars d'empreses dedicades a la producció agroalimentària ecològica, el qual disposa d'una part comuna per a tots els tipus d'operadors i una part específica adaptada al tipus d'orientació productiva desenvolupada per a cada tipus d'empresa.

Aquest curs bàsic ha estat establert i regulat en l'Ordre ARP/52/2003 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la qual ha regulat el bloc genèric del curs, així com un bloc específic per producció extensiva i ramaderia. Mitjançant la Resolució ARP/1521/2005, de 9 de maig, s'han aprovat els continguts dels blocs específics que corresponen als cursos bàsics de producció agrària ecològica per a producció hortícola i per a producció fructícola.

Es pot consultar l'oferta de cursos relacionats amb la PAE a través del portal telemàtic RuralCat.

Les organitzacions professionals agràries més representatives, la representació del món cooperatiu, així com d'altres institucions o entitats privades que organitzin cursos de formació de producció agrària ecològica, hauran d'homologar el contingut del programa i el professorat al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, d'acord amb el que preveu l'Ordre de 15 de març de 2000, per la qual s'estableix el procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrària, modificada per l'Ordre ARP/111/2002, de 27 de març de 2002.

Més informació:


 

Escola Agrària de Manresa

L’Escola Agrària de Manresa (EAM) és un centre públic oficial depenent de la la xarxa d’Escoles del Servei de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Aquest centre, que ofereix un ensenyament personalitzat amb limitació del nombre d’alumnes, treballa per assolir un ensenyament de qualitat, avalat per més de 25 anys de dedicació, sempre en l’àmbit rural.

L'EAM treballa en dues línies: la Producció Agrària Ecològica i les Energies Renovables.

L'EAM és una petita escola, de gran ressò portes enfora, que es nodreix de la iniciativa del professorat, la vitalitat dels col·laboradors i l'intercanvi amb els productors. És un punt de referència per al sector de la Producció Agrària Ecològica a nivell estatal.

Per més informació de l'escola i de la seva oferta formativa, contacteu amb l'escola.


 

Universitat de Barcelona (UB)

La Universitat de Barcelona organitza un Màster d'Agricultura Ecològica, amb els objectius de:

 • Donar les bases per a l'anàlisi del funcionament dels agroecosistemes.
 • Donar a conèixer tècniques de producció agrària i ramadera respetusosas amb el medi ambient.
 • Formar especialistes per realitzar tasques de recerca i assessorament en finques i empreses del sector de l'agricultura ecològica.
 • Formar tècnics especialitzats per realitzar les tasques de control de la producció agrària ecològica.
 • Formar especialistes amb iniciativa per donar suport al desenvolupament del sector de la producció ecològica.

El màster és presencial i es basa en la normativa Europea de crèdits ETCS i, en conseqüència, inclou activitats presencials (classes teòriques i pràctiques, seminaris, avaluacions ,...), activitats no presencials dirigides (fòrums, debats, visites, lectures, ...) i dedicació personal autònoma de l'estudiant.

El curs posa a disposició dels antics alumnes la borsa de treball i la documentació actualitzada dels mòduls temàtics.


 

Universitat Internacional d'Andalusia (UNIA)

La Universitat Internacional d'Andalusia coordina dos programes màster relacionats amb la producció agroalimentària ecològica:

 • Màster Oficial en Agroecologia, un enfocament per a la sostenibilitat rural. La Universitat Internacional d'Andalusia, amb la participació de la Universitat de Còrdova i la Universitat Pablo d'Olavide, imparteixen aquest màster amb l'objectiu primordial de formar investigadors i docents d'alt nivell en Agroecologia, com a camp de coneixement transdisciplinar emergent. Es pretén així contribuir a la satisfacció de les demandes que planteja actualment la crisi del sistema agroalimentari i els reptes que suposen el fet d'assolir uns nivells acceptables de sostenibilitat. Aquesta formació s'imparteix des de 1996, quan es va començar a oferir com a títol propi de la Universitat Internacional d'Andalusia, després com a programa oficial de postgrau i, actualment, com a Màster Oficial.

 • Màster oficial en Agricultura i Ramaderia Ecològiques. La Universitat Internacional d'Andalusia i la Universitat Pablo d'Olavide, amb la col·laboració de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE), ofereixen aquest màster oficial avalat per diverses universitats espanyoles, que proposa un programa específic de formació en producció ecològica dins de l'àmbit universitari i que té com a objectiu formar tècnics i professionals en aquesta temàtica, responent a una demanda creixent del sector. El màster ha estat dissenyat per abordar el coneixement des d'un enfocament multidisciplinari, incorporant a la visió agronòmica, i en general de les Ciències Naturals, les aportacions de les Ciències Socials i Jurídiques, i fins i tot de les Humanitats.

 


 

Màster europeu en agricultura ecològica i sistemes alimentaris "EUR-Organic"

Quatre destacades universitats d'Europa ofereixen un programa màster de dos anys, que proporciona una educació completa i integradora en totes les àrees de l'agricultura ecològica, incloses la transformació i la comercialització d'aliments ecològics.

El nucli d'EUR-Organic està compost per àrees d'especialització que permeten als estudiants aprofitar els diferents enfocaments d'ensenyament i recerca proveits per aquestes universitats. Aquests diferentes enfocaments es tradueixen en l'oferiment de deu diferents perfils d'estudi possibles dins d'aquest màster.

Les universitats que ofereixen el Màster Europeu d'Agricultura Ecològica i Sistemes Alimentaris (EUR-Organic) són:

 • Universitat d'Hohenheim - Stuttgart, Alemania.
 • Universitat de Recursos Naturals i Ciències Vives aplicades - Vienna, Àustria.
 • Universitat de Cièncias Vives - Varsòvia, Polònia.
 • Universitat d'Aarhus - Aarhus, Dinamarca.

Els estudiants que realitzen i completen el màster en dues d'aquestes universitats, reben una doble titulació.


 
Data d'actualització: 23.05.2013