Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de l'apartat del Contracte global d'explotació

Conceptes generals

El contracte global d'explotació és un acord que defineix els compromisos de la persona titular d'explotació agrària i la naturalesa i modalitats dels ajuts públics que en constitueixen la contrapartida. Es materialitza mitjançant una sol·licitud de contracte signada pel titular d'explotació i una resolució aprovatòria de l’Administració. I, té com a objectiu incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Introducció

Aquesta relació entre l’empresa agrària i l’administració vol afrontar els següents reptes:

 • Una adequada gestió del territori i de l’explotació agrària
 • Una nova manera de gestionar els ajuts, que considera l’explotació en la seva globalitat i permet la simplificació en la tramitació administrativa
 • Un enfocament empresarial de l’activitat agrària a través de l’elaboració d’una diagnosi prèvia i del pla d’explotació
 • El dret a accedir a determinats ajuts i el compliment dels compromisos que aquests estableixen.

En funció dels ajuts sol·licitats, hi ha dues modalitats de CGE amb dos procediments diferents de tramitació:

 • Procediment general
 • Procediment abreujat

Els ajuts associats a CGE es convoquen anualment. Els titulars d’explotació sol·liciten la subscripció al CGE a través de la Declaració Única Agrària (DUN) mitjançant la sol·licituds d’ajuts, així com la renovació, adaptació o modificació de compromisos del contracte per aquells que s’hi varen acollir en campanyes anteriors. En els següents apartats podeu consultar per cada modalitat de CGE, quins s’han convocat en la campanya 2013.

 

Parts signatàries i beneficiaris/àries d'ajuts

Són parts signatàries en els CGE:

 • L’Administració de la Generalitat de Catalunya
 • Les persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns, que siguin titulars d’una explotació agrària, que ho sol·licitin i compleixin les condicions i requisits d’admissibilitat i específics

Les explotacions agràries objecte d'un CGE han de reunir amb:

 • Estar integrades a l’àmbit territorial de Catalunya
 • Haver fet la DUN
 • Pertànyer al titular de l’explotació a títol de propietat, arrendament o qualsevol altre títol jurídic que habiliti per a l’exercici de l’activitat agrària

 

Contingut

Per mitjà del contracte el titular sol·licita com a mínim un del ajuts associats que es convoquen anualment. El CGE té un durada de cinc anys, prorrogables per ordre del conseller, durant el quals s’han de complir els compromisos concrets per a cadascun dels ajuts associats.

Es poden fer modificacions i ampliacions d’aquest compromisos, si són adequades i degudament justificades. Les propostes de modificacions es presentaran a través de la DUN acompanyades de l’actualització del pla d’explotació i, si s’escau, de la diagnosi prèvia. Només es poden fer modificacions un cop a l’any.

Durant la vigència d’un contracte en procediment abreujat, la sol·licitud d’ajuts associats al procediment general requereixen d’una proposta de modificació de signatura del contracte inicial, que comportarà l’inici d’un nou CGE de procediment general.

 

Compromisos

Amb el nou Decret 2/2012, de 3 de gener, s'han eliminat els compromisos generals de CGE (formació, comptabilitat, condicionalitat, traçabilitat i assegurances). Per tant, els compromisos associats al CGE serán els específics que les bases reguladores estableixen per cada ajut en la respectiva convocatòria.


 

Documents

La sol·licitud de signatura del CGE es formalitza a través de la DUN i, per tant, amb els impresos normalitzats que genera l’aplicació. Aquests són:

 • Sol·licitud d’ajuts associats al CGE.

En CGE procediment general, a més:

 • Proposta de contracte o de modificació.
 • Diagnosi prèvia: consta d’una revisió descriptiva de les principals activitats productives de l’explotació, un balanç econòmic de l’explotació i anàlisi tecnicoeconòmica, amb la valoració de tots els ajuts percebuts, aspectes mediambientals i paisatgístics, i aspectes sociolaborals i sobre qualitat de vida, que realitza el titular d’explotació.
 • Pla d’explotació: d’acord amb els resultats de la diagnosi, el titular de l’explotació, fixarà en aquest document els principals objectius de l’explotació relacionats amb les diferents accions previstes, les orientacions proposades amb la corresponent anàlisi econòmica i la planificació de les inversions.
 

Per a més informació, es pot consultar l'apartat web de la declaració única agrària (DUN).


També caldrà acompanyar la sol·licitud amb la documentació acreditativa del compliment de les condicions i els requisits exigits, i tota la que es demani específicament per a cada ajut en la convocatòria.

 

Terminis

En aquesta campanya 2013, el termini de presentació sol·licitud de signatura del contracte i dels ajuts associats, és de l’1 de febrer al 10 de maig de 2013.

El termini màxim per a la presentació de la diagnosi prèvia i el pla d’explotació és fins al 10 de maig de 2013.

Les sol·licituds de CGE procediment general per les quals no hagin aportat algun d’aquests documents en termini, no s’admetran a tràmit.

Les sol·licituds, diagnosi i plans d’explotació presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

En el cas d’un CGE que impliqui únicament ajuts agroambientals, ramaderia ecològica i indemnització compensatòria, la presentació fora de termini de la sol·licitud, excepte en supòsits de força major, a una reducció per dia hàbil de retard de l’1% dels imports dels ajuts compresos en la petició, als quals el beneficiari tindria dret en cas d’haver-ho presentat dins el termini establert. En cas d’un retard superior a vint-i-cinc dies implicarà que no s’admeti a tràmit la sol·licitud de l’ajut d’aquell any.

El termini de presentació de modificació de les DUN és des de l’11 al 31 de maig, i no s’admetran modificacions després d’aquesta data. Els ajuts associats al procediment general, així com l'ajut per a la utilització de serveis d’assessorament del procediment abreujat, no admetran modificacions a l’alça de l’import d’inversió.

 

Nivell d'assessorament

Amb el nou Decret 2/2012, de 3 de gener s'ha suprimit l'obligatorietat que els sol·licitants de CGE procediment general elaborin la diagnosi i el pla d’explotació, amb l’assessorament d’una entitat inscrita al Registre d’entitats d’assessorament de Catalunya al nivell integral agrari i rural o dels altres dos nivells si han subscrit un acord reconegut pel departament amb una entitat integral.


 

Manual d'ajuts

En l’apartat de CGE del manual d’ajuts de la DUN podeu trobar informació relativa al contracte i als ajuts associats de la convocatòria en curs.


 

Formacio d'entitats

Cada any el departament prepara jornades de formació per a les entitats col·laboradores i assessores a l’inici de la campanya de sol·licitud d’ajuts.

Podeu trobar les presentacions de les jornades de formació de CGE a l’apartat web de la DUN.


 
Data d'actualització: 02.05.2013