Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de l'apartat del Contracte global d'explotació
Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Desenvolupament rural  >  Contracte global d'explotació  >  Ajuts procediment general  >  Incorporació de joves agricultors/ores

Enllaços relacionats

Primera instal·lació de joves agricultors/ores

 L’objectiu d’aquest ajut és el foment de la instal·lació de joves agricultors/res que accedeixin per primera vegada a la titularitat, exclusiva o compartida, d’una explotació agrària, o en qualitat de socis/sòcies d’una entitat jurídica, existent o de nova constitució, titular d’una explotació agrària prioritària.

Els beneficiaris/àries poden ser les persones físiques menors de 40 anys i 18 anys complerts  a data de sol·licitud  i que  compleixin els requisits següents:

 • No haver-se instal·lat o haver-ho fet un màxim de 6 mesos abans de la data de sol·licitud. Excepte per causes sobrevingudes justificades (successió en l’explotació amb motiu d’herència o incapacitat legal del titular) que es podrà instal·lar des de l’1 de maig de 2012.
 • Haver completat, en el moment de la seva instal·lació, l’itinerari formatiu previst o bé comprometre’s a finalitzar-ho en un termini de 2 anys a comptar des de la data de la concessió de l’ajut.
 • Comprometre’s a exercir l’activitat agrària i a mantenir les inversions objecte d’ajut durant els 5 anys posteriors a la data de concessió de l’ajut.
 • Complir les normes mínimes de medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica. En cas que el pla d’empresa de la persona jove prevegi inversions adreçades al compliment d’aquestes normes, es podrà concedir un termini de fins a 36 mesos per al seu compliment.
 • Presentar un pla d’empresa a data de sol·licitud, que reflecteixi que la renda unitària de treball procedent de l’explotació estarà entre el 35% i el 120% de la renda de referència, sense perjudici de l’establert per les explotacions agràries de titularitat compartida reconegudes.

 

Les despeses subvencionables són:

 • Cost de la primera anualitat d’un contracte d’arrendament de terres
 • Despeses notarials i registrals derivades de la primera instal·lació
 • Despeses financeres dels préstecs destinats a finançar el capital circulant el primer exercici
 • Despeses de permisos, llicències i autoritzacions administratives originades per la instal·lació
 • Aportació econòmica a l’entitat associativa o societària
 • Adquisició de drets de producció de caràcter individual i transferible
 • Despeses d’avals de préstecs
 • Pagament dels drets hereditaris als cohereus
 • Adquisició i condicionament de l’habitatge que constitueixi residència habitual
 • Adquisició de capital territorial
 • Adquisició i/o adequació del capital de l’explotació
 • Despeses dels projectes visats i plans empresarials fins al 12% de l’import de les actuacions.

 

 Les despeses no subvencionables són:

 • Inversions i sectors productius amb limitacions concretats a l’Ordre de convocatòria
 • Diversificació d’activitats de turisme rural, cinegètiques i artesanals.
 • Adquisició de vehicles excepte els mitjans de transport d’arnes d’acord amb l’establert a l’Ordre de convocatòria dels ajuts
 • Compra de maquinària, vehicles o equips de segona mà.

 

 Les modalitats d’instal·lació són:

 • En explotació agrària prioritària (EAP): aportació de 0,5 unitat de treball agrari (UTA) a una explotació agrària que requereixi un volum de feina d'1 UTA, i que com a mínim el 25% de la renda procedeixi de l'activitat agrària de la pròpia explotació.
 • En explotació agrària: aportació d’un mínim de 0,25 UTA a una explotació agrària en zona de muntanya, desfavorida o Xarxa Natura 2000, si la renda de l’activitat agrària a l’explotació no és inferior al 25% del total, i la renda agrària de l’explotació i d’altres activitats al medi rural no és inferior al 50% del total i la dedicació a les activitats anteriors superior al 50% del temps de treball total.
 • L’import de l’ajut es podrà aplicar com a subvenció directa i/o subvenció d’un préstec.
Data d'actualització: 25.03.2013