Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de l'apartat del Contracte global d'explotació

Enllaços relacionats

Indemnització Compensatòria en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya

L’objectiu d’aquest ajut és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuint al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, així com mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració a les exigències mediambientals per tal d’aconseguir els objectius comunitaris en matèria d’agricultura i medi ambient.

S’estableixen dues línies d’ajut per compensar els costos addicionals i les pèrdues de renda de les persones agricultores i ramaderes per a la realització de l’activitat agrària en explotacions ubicades en zones amb desavantatges naturals:

  • Ajuts destinats a les persones agricultores per les dificultats naturals en zones de muntanya (municipis de muntanya o amb dificultats especials)
  • Ajuts destinats a les persones agricultores per les zones diferents de les de muntanya (municipis desfavorits per risc de despoblament)


Les zones agrícoles desfavorides a Catalunya són els municipis qualificats com de muntanya, desfavorits o amb dificultats especials, d’acord amb el que estableixen els articles 18, 19 i 20 del Reglament CE 1257/1999, relacionats a l’annex 3 de l’Ordre que regula la DUN.

La indemnització compensatòria és incompatible entre les seves dues modalitats, llevat de les parcel·les situades en determinats municipis que es detallen a l’ordre de convocatòria.

Els beneficiaris/àries podem ser les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits que marqui la part comuna del CGE i que compleixin els requisits següents:

  • En cas de persona física ser agricultor/a professional (AP) o titular d’una explotació qualificada com a prioritària.
  • En cas de persona jurídica, comunitat de béns (CB) o societat civil particular (SCP), ser titular d’una explotació agrària qualificada com a prioritària.


Els requisits i compromisos queden definits a l’annex 5 de l’Ordre de convocatòria .

Data d'actualització: 04.03.2013