Accés al contingut Accés al menú de la secció
Impacte gràfic de l'apartat del Contracte global d'explotació
Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Desenvolupament rural  >  Contracte global d'explotació  >  Ajuts procediment general  >  Diversificació cap a activitats no agrícoles

Enllaços relacionats

Diversificació cap a activitats no agrícoles

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar el desenvolupament de les explotacions agràries, la creació de llocs de treball i l’increment de les rendes de les persones agricultores professionals per tal de que mantinguin l’activitat agrària en el territori, mitjançant subvencions directament aplicables a inversions destinades a la creació, ampliació o millora d’activitats de caràcter complementari en l’àmbit de l’explotació agrària, consistents en agroturisme, activitats d’oci, artesania manual no alimentària i energies renovables, etc.

Les activitats de diversificació que es finançaran amb aquests ajuts són les següents:

 • Agroturisme: ajuts per a la creació, l’ampliació o la millora de cases de pagès o establiments d’agroturisme.
 • Serveis turístics: ajuts per a les inversions en infraestructures a petita escala per a serveis turístics i d'oci complementaris o alternatius a l'activitat agrària.
 • Activitats d’oci: ajuts per a la creació, l’ampliació o la millora d’activitats d’oci reglades (granja escola, aula d'entorn rural, nuclis zoològics i establiments d'èquids).
 • Patrimoni cultural per a usos turístics: ajuts per a la recuperació i condicionament del patrimoni cultural, d’elements de la pròpia explotació, per a usos turístics.
 • Recuperació i condicionament d’espais naturals: ajuts per a la instal·lació d’infraestructures per la conservació i restauració del patrimoni natural, dins la pròpia explotació, per a usos turístics, d’oci o educacionals.
 • Producció artesanal no agroalimentària: ajuts per a empreses artesanals dedicades a la producció i/o la comercialització de productes artesanals tradicionals no agroalimentaris, dins de la mateixa explotació.
 • Transformació de productes agraris: ajuts per a inversions en la transformació de productes agraris inclosos en l’Annex I del Tractat constitutiu de la UE, el producte final dels quals estigui exclòs.
 • Creació de botigues: ajuts per a la creació de botigues dins la pròpia explotació dirigides a la comercialització de productes no agraris o de productes agrària els quans no han d’haver estat produïts exclusivament a la pròpia explotació. S’inclouen les inversions destinades a l’organització de vendes per internet. (Les inversions destinades a la comercialització de productes agraris produïts exclusivament a la pròpia explotació, seran subvencionables mitjançant els ajuts de modernització de les explotacions agràries).
 • Comercialització: ajuts per a la comercialització de productes i materials relacionats amb l’agricultura (llavors, fertilitzants, pesticides, pinsos, medicaments i eines).
 • Energies renovables: ajuts per a l’adequació de béns immobles de l’explotació per tal d’ubicar-hi les instal·lacions solars fotovoltaiques de potència fins a 100kW necessàries per a l’obtenció i comercialització d’energia elèctrica, i que representin un increment de les rendes de l’explotació.

Les persones beneficiàries, sens perjudici dels requisits establerts per a cada activitat, han de ser persones físiques, jurídiques o comunitats de béns, signatàries d’un CGE i que reuneixin els requisits següents:

 • Ser titular d’una explotació agrària en la data de presentació de la sol·licitud, la renda de la qual es trobi entre el 35% i el 120% de la renda de referència, sense perjudici de l’establert per les explotacions agràries de titularitat compartida reconegudes.
 • No haver iniciat les inversions per a les quals se sol·licita l’ajut amb anterioritat a la data de sol·licitud.
 • Complir la normativa aplicable a les inversions de què es tracti.

A més, si és persona física, ha de complir:

 • Ser persona agricultora professional.
 • Tenir divuit anys complerts i no haver complert els seixanta-cinc anys.
 • Quan la persona sol·licitant sigui jove menor de quaranta anys que simultàniament a la seva incorporació presenta una sol·licitud per aquest ajut, o bé s’hi hagi instal·lat en els darrers cinc anys, haurà de complir els requisits de persona beneficiària de l’ajut a la primera instal·lació de joves per poder accedir a l’ajut de diversificació.

Si la persona sol·licitant és una persona jurídica:

 • Tenir la qualificació d'explotació agrària prioritària o complir-ne els requisits.

 

Els ajuts consistiran en subvencions directament aplicables a les inversions, i amb els nivells màxims i intensitat d’ajut del 40% de la inversió subvencionable i fins un màxim de 200.000 euros d’ajut total per persona beneficiària durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, ja que està subjecte al R(CE) 1998/2006 relatiu als ajuts de mínimis.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit per la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris.

En el cas que es disposi d’altres ajuts compatibles destinats a la mateixa finalitat, l’acumulació màxima d’ajuts serà del 40% del total de la inversió subvencionable.

Data d'actualització: 25.03.2013